Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

4667 664f
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadobby dobby
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid viadobby dobby

November 12 2017

Przeczytaj piękny wiersz. Słowa mogą wypełnić te miejsca w twojej duszy, do których nie dotrze czekolada.
— Regina Brett

November 09 2017

2899 3044
Reposted fromdivi divi viadobby dobby

November 05 2017

5937 0ee0
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadobby dobby

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viadobby dobby

October 26 2017

4785 5962
Reposted fromnyaako nyaako viadobby dobby
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
1949 3093 550
Reposted fromverronique verronique viamayamar mayamar

October 22 2017

6638 332e
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
4228 9c6c
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamayamar mayamar

October 21 2017

7360 b546
Reposted fromdivi divi viaeratoo eratoo
Reposted fromFlau Flau viablackheartgirl blackheartgirl

October 08 2017

October 04 2017

8069 8777
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaphilomath philomath
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"

September 26 2017

3892 15ab 550
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viaphilomath philomath
2336 1e1c
Reposted fromnutt nutt viaphilomath philomath

September 25 2017

6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl