Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaphilomath philomath
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaphilomath philomath

February 22 2017

Reposted frombluuu bluuu viamayamar mayamar

February 20 2017

6673 d25e
magisterka tak bardzo
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viaphilomath philomath

February 19 2017

6042 1b99
Reposted fromlaters laters viaphilomath philomath
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viamayamar mayamar
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski

February 18 2017

8192 935b
Reposted frommslexi mslexi vianables nables
1574 3a95
Reposted fromrominaplum rominaplum viaonelastback onelastback
0461 9497

February 17 2017

6180 33d7 550
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viablackheartgirl blackheartgirl
A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Reposted frominpassing inpassing viablackheartgirl blackheartgirl

February 14 2017

I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viamayamar mayamar
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viablackheartgirl blackheartgirl

July 10 2015

Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamayamar mayamar

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl