Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

9834 4e96 550
Reposted fromgreenloud greenloud viablackheartgirl blackheartgirl
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

September 08 2018

9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viablackheartgirl blackheartgirl

August 18 2018

Nikt nie może nawiązać więzi z drugim człowiekiem, jeśli przedtem nie nawiązał jej z samym sobą.
— C. G. Jung

August 07 2018

tumblr_okks2hC34Z1svu7e2o1_500 tumblr_okks2hC34Z1svu7e2o2_r3_500 tumblr_okks2hC34Z1svu7e2o3_r1_500 tumblr_okks2hC34Z1svu7e2o4_r1_500 tumblr_okks2hC34Z1svu7e2o5_r4_500 tumblr_okks2hC34Z1svu7e2o6_r1_500

‘LOVING VINCENT,’ an Animated Film Featuring 12 Oil Paintings per Second by Over 100 Painters (via World Ethnic & Cultural Beauties)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamayamar mayamar
3159 047b 550
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamayamar mayamar

August 03 2018

1394 ffa0

July 06 2018

8138 f7e8

June 12 2018

Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

May 16 2018

3735 2aee 550
Reposted fromcontigo contigo viaphilomath philomath

May 05 2018

8242 6506 550
Julian Tuwim, z tomu "Sokrates tańczący" (1920).
Nikt nie chce kochać, wszyscy chcą być kochani.
— Pociąg (1959)
4792 4db2 550

m. świetlicki / drobna zmiana

5410 40dd 550
9426 8c33
Reposted fromdailylife dailylife viablackheartgirl blackheartgirl

April 13 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl