Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

3735 2aee 550
Reposted fromcontigo contigo viaphilomath philomath

May 05 2018

8242 6506 550
Julian Tuwim, z tomu "Sokrates tańczący" (1920).
Nikt nie chce kochać, wszyscy chcą być kochani.
— Pociąg (1959)
4792 4db2 550

m. świetlicki / drobna zmiana

5410 40dd 550
9426 8c33
Reposted fromdailylife dailylife viablackheartgirl blackheartgirl

April 13 2018

April 09 2018

0465 2f94

April 06 2018

4130 8010 550
Reposted fromohhh ohhh viablackheartgirl blackheartgirl
4987 6d5a

March 27 2018

March 21 2018

March 11 2018

Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami

March 02 2018

Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— Pani Dalloway, Virginia Woolf.
Reposted frommhsa mhsa viablackheartgirl blackheartgirl

February 22 2018

6516 1019
Reposted fromwredna wredna viablackheartgirl blackheartgirl

February 18 2018

6339 ddaa
Reposted fromdailylife dailylife viablackheartgirl blackheartgirl
6272 a5ad
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl